Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Zdravá škola

Zdravá škola

Nezdravý životný štýl a nevyhovujúce životné prostredie spôsobuje hlavné zdravotné problémy na Slovensku. To spôsobuje, že zdravotný stav obyvateľstva v porovnaní s 28 európskymi štátmi je neuspokojivý. Táto skutočnosť viedla vládu SR prijať rozhodujúce opatrenia. Na základe programu Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie pre všetkých do roku 2000 sa vypracoval otvorený dokument Národný program podpory zdravia (NPPZ), ktorý bol schválený v novembri 1991 vládou SR a v januári 1992 SNR. Súčasťou Národného programu podpory zdravia je program CINDY, ktorý plní 24 krajín. Hlavným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov a sprostredkujúcim cieľom je znížiť výskyt rizikových faktorov, akými sú: fajčenie, obezia, hypertenzia, hyperlipidémia, nedostatočná pohybová aktivita, stres v populácii.


Projekt "Škola podporujúca zdravie" (ŠPZ) je súčasťou NPPZ od roku 1992. Projekt "Zdravé školy" sa v západnej Európe, osobitne v Škotsku úspešne realizuje už viac rokou. Výborné výsledky podnietili organizátora SVETOVÚ ZDRAVOTNÍCKU ORGANIZÁCIU (WHO)rozšíriť projekt do ďalších krajín. projekt ŠPZ významne prispieva k humanizácii školstva, výchovnovzdelávacej práce v školách.

Naše gymnázium sa zapojilo do tohto projektu pri príležitosti 75. výročia založenia.

Hlavé ciele

Výchovou žiakov ku zdraviu sa chce dosiahnúť, aby žiak bol schopný rozlíšiť, čo je zdraviu prospešné a čo je škodlivé, vedel si zvoliť cestu k zachovaniu zdravia, konal uvedomene, efektívne a zodpovedne a aby si tieto návyky preniesol do dospelosti a vychovával k nim svoje deti. Je potrebné viesť žiakov k tomu, žezdravie je dôležité a je skutočnou hodnotou.

CIELE PROJEKTU

    * OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNéHO PROSTREDIA
    * HUMANIZáCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
    * ROZVOJ POHYBOVýCH AKTIVÍT

1. Racionálna výživa

    * dbáme o skvalitňovanie výživy žiakov a pracovníkov školy
    * pri zostavovaní jedálneho lístka sa rešpektujú zásady zdravej výživy (zvýšený podiel vlákniny, čerstvých zeleninových šalátov, ovocia.)
    * dodržiava sa pitný režim, v jedálni je k obedu podávaný čaj, ovocné nápoje
    * pedagogický pracovníci vylepšili svoj pitný režim – v priebehu pracovného času majú pripravený nesladený čaj, pitnú vodu, ovocné nápoje, ktoré sú pripravené v termoskách
    * téme ” Zdravie a výživa ” je venovaná nástenka, ktorá je stále aktualizovaná
    * pravidelne na triednických hodinách, ale aj na hodinách biológie a chémie sa venuje veľká pozornosť problematike – zdravá výživa – referátmi, besedami a pravidelnými anketami
    * rodičia prostredníctvom ZRPŠ sú informovaní s úlohami projektu a potrebou dodržiavania správnej životosprávy v škole ale aj doma
    * na zlepšenie informovanosti o zdravej výžive, o dôsledkoch jej nedodržiavania bola na škole beseda so žiakmi, ale aj s pracovníkmi školy – pedagogickými a nepedagogickými– kuchárky a vedúca stravovne s Ing. Bučekom z Klubu zdravia a harmonického života (Aura)
    * so žiakmi 1. ročníka bola urobená anketa o správnom stravovaní, ktorej výsledky boli analyzované so žiakmi s doporučeniami zlepšiť určité zásady racionálnej výživy.

2.V oblasti pohybových aktivít

Škola je zapojená do rôznych pohybových aktivít školských, ale aj organizovaných inými inštitúciami.

    * okresné finále v plávaní, v stolnom tenise, basketbale
    * účasť žiakov na krajskom finále v basketbale
    * účelové cvičenie 1. a 2. ročníka – turistika a ekológia
    * KOČAP – pre žiakov 3. ročníka - formou turistickou a blokovou – Vihorlat, Dudovica
    * z príležitosti Dňa učiteľov bol zorganizovaný volejbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi
    * na rozvoj turistiky sú využívané aj pravidelné školské výlety
    * pravidelne prebieha jesenný turnaj v minifutbale žiakov
    * vianočný turnaj v basketbale a volejbale
    * lyžiarsky zájazd žiakov 1. ročníka
    * jesenný relaxačný zájazd pedagogických pracovníkov
    * športový deň na záver školského roka
    * účasť žiakov a pedagogických pracovníkov na 16. ročníku Podvihorlatského maratónu
    * účasť žiakov a pedagogických pracovníkov pri zabezpečovaní atletického podujatia Michalovskej hodinky
    * beh žiakov Teryho Foxa
    * z príležitosti Karpatsko-dukelskej operácie štafetový beh Michalovce – Dukla
    * turistický výstup žiakov na Morské oko, do Slovenského raja, na Rysy, do Zádielskej doliny
    * na zlepšenie fyzickej a psychickej aktivity pedagogický pracovníci využívajú fitnes centrá, telocvičňu, plaváreň, klzisko a bazén na Zemplínskej Šírave
    * ženy – pedagogické pracovníčky zlepšujú svoju fyzickú kondíciu cvičením v školskej telocvični
    * turistická exkurzia žiakov 2. ročníka do NP Poloniny, prírodnej rezervácie Stužický prales

3. V oblasti humanizácie vzťahov žiak – učiteľ

V spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Košiciach a výchovnou poradkyňou na škole prebiehali tieto akcie

    * formou testov (16 žiakov v skupine ) sa zisťovala profesionálna orientácia
    * beseda so žiakmi 3. ročníka bola zameraná na riešenie problémov mladých ľudí vo vzťahu k rodičom
    * od 1. februára navštevovala školu 1x týždenne na 2 hodiny psychologička Dr. Hargašová, ktorá svoje odborné vedomosti využívala na riešenie adaptačných problémov žiakov, problémov s učením, vzťahov s  rodičmi, spolužiakmi, s učiteľmi…
    * pre žiakov 1. ročníka prebiehal cyklus prednášok a besied o tom, ako sa správne učiť, prekonávať prekážky a problémy s tým súvisiace
    * 15 žiačok 3. ročníka sa stretáva s psychologičkou a rozoberajú tému ” Násilie páchané na ženách ”. V 2. časti každého stretnutia rozoberajú problémy s ich rodičmi
    * na triednických hodinách učiteľ 1 .ročníka rozoberá ale aj rieši problémy žiakov adaptačné, má besedy so žiakmi na tému ” Ako sa správne učiť ” a volí individuálny prístup ku žiakom
    * zvýšená pozornosť sa určuje nadaným a talentovaným žiakom a na ďalšie rozvíjanie ich tvorivých schopností im slúžia rôzne súťaže, olympiády, SOČ, krúžková činnosť
    * na upevnenie a zlepšenie medziľudských vzťahov pedagogických pracovníkov sa využívajú spoločné kultúrne podujatia, turistické vychádzky, športový deň učiteľov, jesenný relaxačný výjazd

4. V oblasti životného prostredia školy
- environmentálna výchova sa stala neoddeliteľnou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu

    * na škole pracuje krúžok ochrancov prírody, ktorého činnosť je aktualizovaná článkami v regionálnych novinách
    * s mladými ochrancami prírody sa stretli na besede poprední odborníci - ochranári
    * žiaci 2. ročníka sa zúčastnili zberu žaluďa duba žltkastého v mestskom parku, ktorý je vzácny v týchto lokalitách. Tento bol odovzdaný pestovateľom vzácnych drevín a krov do Arboréta v Mlyňanoch. Sadenice predpestované v arboréte vysadia na jar v nížinatých lokalitách, ktoré sú pre jeho rast najvhodnejšie
    * na zvýšenie estetizácie školského areálu sa vysadilo 300 sadeníc hraba obyčajného pod odborným dohľadom Ing. L. Maxima, o tieto sa pravidelne starajú žiaci - ochranári prírody
    * pozornosť je venovaná dodržiavaniu poriadku a čistoty tried, chodieb, školského dvora, školskej záhrade a okoliu školy
    * na zlepšenie hygienických zásad bola vykonaná rekonštrukcia hyg. zariadení
    * škola sa zapojila do prednáškového cyklu združenia " Za matku Zem " (účasťou na prednáške Alternatívne zdroje a úspory na Slovensku)
    * problematika životného prostredia je aj témou riešenia SOČ a referátov
    * otázkam životného prostredia je venovaná stále aktualizovaná nástenka

      5. V oblasti zdravotnej výchovy

      a/ v oblasti výchovy ku zdraviu

          o pravidelná lekárska prehliadka každého pracovníka školy u praktického lekára a stomatológa
          o preventívne prehliadky žiakov školy
          o členovia pedagogického zboru a zamestnanci školy navštívili poradňu zdravia ŠZÚ
          o na hodinách praktických a laboratórnych cvičení na začiatku roka (chémie, biológie, fyziky) sú žiaci oboznámený s hygienickými a bezpečnostnými predpismi pri práci a potrebu ich rešpektovania
          o na triednických hodinách, hodinách biológie a telesnej výchovy sa venuje patričná pozornosť osobnej hygiene
          o problematike zdravia, jeho ochrany je venovaná stále aktualizovaná nástenka
          o celá škola – žiaci a pracovníci školy sa zapojila do propagačnej akcie na podporu zdravia, podporu chorých na rakovinu a propagáciu onkologickej prevencie ” Dňa narcisov ”. Akcia prebiehala na výzvu Ligy proti rakovine, v spolupráci s onkologickým ústavom a oddelením zdravotnej výchovy , tento humánny čin bol posilnený o finančnú zbierku v škole a v meste, ktorá bola poukázaná na účet onkologického oddelenia a Ligy proti rakovine
          o gymnázium P. Horova bolo vybrané ako jedna zo 17 škôl na Slovensku na výuku nepovinného predmetu onkologická výchova a takto sa zapája do celoslovenského verejno - prospešného podujatia
          o pre žiakov 1.ročníka sa uskutočnila prednáška ” Onkologická prevencia ”
          o v októbri boli nástenné noviny venované téme ” Týždeň boja proti rakovine ”
          o na výzvu Slovenského Červeného kríža, ktorá organizovala náborovú akciu bezpríspevkových darcov krvi Maturantská krv, sa maturanti zúčastnili tejto humánnej akcie
          o v snahe odstrániť neznalosť v poskytovaní prvej pomoci bol žiakom 1.ročníka premietnutý náučný film Prvá pomoc na hodinách biológie

      b/ V oblasti protidrogovej prevencie

          o žiaci 1. ročníka absolvujú cyklus prednášok o protidrogovej prevencii a prevencii fajčenia
          o aj členovia pedagogického zboru na začiatku školského roka sa s problematikou drog oboznámili prednáškou riaditeľa Psychiatrickej liečbne ako aj besedou s prednáškou so školskou psychologičkou
          o v rámci výchovno-vyučovacieho programu je realizované výchovno-preventívne pôsobenie prevencie drogových závislostí, alkoholu, fajčenia na triednických hodinách, reláciami v školskom rozhlase, stálymi nástenkami, besedami, krúžkovou činnosťou a prostredníctvom ZRPŠ
          o aktívne pôsobenie na rodičov na ZRPŠ prednáškou: “Ako má rodič reagovať ak jeho dieťa berie drogy”.
          o s výsledkami testov na zistenie drogovej závislosti sú rodičia oboznamovaní cestou triednych ZRPŠ
          o na škole pracuje krúžok drogovej prevencie
          o od októbra prebieha cyklus besied v 1. a 2. ročníku sa zameraním na drogovú a oboznámenie sa s najčastejšie užívanými drogami
          o cyklus zábavných hier “Ako povedať NIE (alkoholu, drogám, fajčeniu)”
          o prostredníctvom dotazníkov v 1. a 2. ročníku sa získal obraz o skúsenostiach a vedomostiach študentov školy z oblasti drog
          o v tejto oblasti je pravidelná a dobrá spolupráca s osvetovým strediskom, mestskou knižnicou (požičiavanie videokaziet, metodického materiálu, článkov, hier, ...)
          o žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili besedy “Nefetuj a píš”
          o je stála spolupráca s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Košiciach pri riešení psychologických problémov, otázok prevencie drog a alkoholizmu
          o vznikla knižnica s problematikou boja proti drogám a pravidelný odber časopisu Závislosť
          o z internetu  získavame materiály, informácie, adresy ústavov, liečební, ...
          o v školskom časopise “Kocky” je venovaná téma “O drogách trochu inak”
          o na efektívne využívanie voľného času žiakov pracujú krúžky, aj mimo školy
          o žiaci sa zúčastnili besedy s troma pacientami Psychiatrickej liečebne (dvaja narkomani a jeden alkoholik)

      c/ V oblasti sexuálnej výchovy – výchova k manželstvu a rodičovstvu

      Škola má osobitné možnosti poskytovať žiakom intenzívne vzdelávanie na odbornej úrovni , orientovať žiakov na ušľachtilé hodnoty manželského a rodinného života. Výchova k manželstvu a rodičovstvu vedie žiaka k určitému mravnému ideálu v oblasti sexuálneho správania – je to i výchova mravných medziľudských vzťahov, predovšetkým vzťahov manželských.

          o táto problematika je vysvetľovaná na triednických hodinách, hodinách biológie, etickej výchovy, náuky o spoločnosti
          o biologický a spoločenský aspekt VMR a výchova k zdravému životnému štýlu sa realizuje na hodinách biológie vo 4. ročníku a na hodinách etickej výchovy
          o pre žiakov 1. ročníka bola realizovaná prednáška s témou Prevencia pohlavných chorôb a Sexuálna výchova, prostredníctvom úzkej spolupráce so zdravotnou výchovou ŠZÚ a MsKS
          o prednáška pre 1. a 2. ročník AIDS – prevencia nákazy HIV / AIDS
          o relácia v školskom rozhlase s touto témou - AIDS – príčiny a následky
          o s problematikou a realizáciou VMR sú oboznámení aj rodičia – ZRPŠ, ktorí sa podieľajú na VMR svojich detí

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies