Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Smerovanie a ciele do budúcnosti školy

GPH Michalovce > Viac info > INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Informácie o škole

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 otvoríme 7 tried:

 Žiakom ponúkame Školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania: 7902 J gymnázium

• Modul 1 - všeobecné zameranie 3 triedy, 90 žiakov

• Modul 2 - rozšírené vyučovanie informatiky 1 trieda, 30 žiakov

• Modul 3 - rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy 1 trieda, 30 žiakov

• Modul 4 - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 1 trieda, 30 žiakov

• Modul 5 - rozšírene vyučovanie prírodovedných predmetov 1 trieda, 30 žiakov

 Prvoradý cieľ a poslanie: kvalitná príprava študentov pre štúdium na VŠ

• školský vzdelávací program umožňuje dôkladnú prípravu na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na VŠ (úspešnosť prijatia na VŠ – 95 % a vyššia)

• možnosť výberu zo širokej ponuky voliteľných predmetov, napr. aplikovaná ekonómia, konverzácie v cudzích jazykoch, športová príprava, semináre zo spoločenskovedných i prírodovedných predmetov

• v triedach so zameraním na informatiku možnosť získať okrem všeobecného vzdelania aj špeciálne vedomosti a zručnosti v IKT: Cisco, ECDL

• možnosť získať medzinárodné certifikáty - nemecký Diplom KMK II, anglický jazykový, certifikát City&Guilds a francúzsky diplom DELF (tieto certifikáty majú medzinárodnú platnosť a sú náhradou maturitnej skúšky z cudzieho jazyka)

• traja zahraniční lektori na vyučovanie cudzích jazykov a na prípravu na certifikáty

• vhodné materiálne vybavenie školy - 8 počítačových učební, plne vybavených počítačovou technikou, 2 jazykové laboratóriá, odborné laboratóriá a učebne prírodovedných predmetov

• široká ponuka mimoškolských záujmových aktivít (cca 40 krúžkov)

• máme novú športovú halu, posilňovňu, pohybové štúdio a veľký vonkajší športový areál

Pozrite si prehľad ponúkaných modulov v rámci školskéo vzdelávavcieho programu na školský rok 2013/2014

 Prehľad vzdelávacích modulov

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies