Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Smerovanie a ciele do budúcnosti školy

GPH Michalovce > Viac info > Informácie o škole

Informácie o škole

Rudolf Gadomský: Informácie o škole

PREČO BY STE SA MALI ROZHODNÚŤ PRE ŠTÚDIUM NA GPH?

 Edukačný proces na našej škole realizujeme už 85 rokov.

Na škole momentálne študuje 994 študentov a pôsobí 62 učiteľov, z toho jeden nemecký lektor.

 Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať svoju budúcnosť. Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie.

 Prvoradý cieľ a poslanie:  kvalitná príprava študentov pre štúdium na VŠ

 • v škole ponúkame alternatívny študijný program / t.z. v 1.-3.ročníku študenti získajú základné všeobecné vzdelanie a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, 2 cudzích jazykov a  TEV volia 18 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov a učiteľov podľa ďalšej prof. orientácie. /
 • alternatívny študijný plán Vám umožní dôkladnú prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na VŠ
 • pedagógovia sú  plne kvalifikovaní
 • vysoká úspešnosť na maturitných skúškach i úspešnosť prijatia na VŠ / v šk.roku 2006/2007 z počtu 231 maturantov bola 97% úspešnosť prijatia na VŠ/
 • získate jazykové znalosti a zručnosti -máte možnosť študovať 2 z ponuky štyroch svetových jazykov: ANJ, NEJ,FRJ,RUJ
 • máte možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov, napr. aplikovaná ekonómia, onkologická výchova, konverzácie v cudzích jazykoch, športová príprava a pod.
 • v triedach so zameraním na informatiku získate okrem všeobecného vzdelania aj špeciálne vedomosti a zručnosti v IKT, sieťových technológiách
 • v triedach so zameraním na rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka môžete získať počas štúdia Diplom KMK II. stupňa, ktorý je náhradou maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni A, vyučovanie prebieha v spolupráci s nemeckými lektormi
 • v prípade výberu francúzskeho jazyka môžete získať diplom DELF /A1,A2,B1,B2/, ktorý má medzinárodnú platnosť
 • máme vhodné materiálne podmienky: 4 počítačové učebne plne vybavené modernou počítačovou technikou, jazykové laboratórium, odborné laboratóriá i učebne prírodovedných predmetov 

 Ďalšia dôvody podporujúce voľbu našej školy:

 • výborné výsledky v predmetových olympiádach, športových i vedomostných súťažiach
 • škola je úspešná v projektovej činnosti / v šk. roku 2006/2007 realizovaných 5 projektov/
 • široká ponuka záujmových krúžkov /cca 40 krúžkov/
 • získate počítačovú gramotnosť- máme vlastné akreditované testovacie centrum ECDL, CISCO akadémiu
 • spolupracujeme s radou školy, študentskou a žiackou radou
 • spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Košiciach
 • problémy s učením, s prof. orientáciou pomáha riešiť výchovná poradkyňa
 • na škole pracujú koordinátori prevencií: manželskej výchovy, Zdravej školy, enviromentálnej výchovy, protidrogovej výchovy a pod. 
 • budujeme  novú telocvičňu
 • škola spolupracuje s partnerskými školami vo Vyškove, Villa Real-Španielsko, rozbieha spoluprácu s Ukrajinou a so srbským mestom Kovačica
 • žiaci sa zúčastňujú výmenných pobytov v zahraničí v rámci programu COMENIUS
 • škola sa pripravuje na certifikáciu a získanie Certifikátu kvality podľa ISO 9001:2000

 Študentské aktivity:

 • práca v študentskej ekonomickej firme
 • školský časopis KOCKY
 • lyžiarsky kurz, KOČAP, študentská imatrikulácia, Retro party, Valentínsky ples atď.
 • aktivity dokladuje fotogaléria na webovej stránke školy

 

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete informovať na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce osobne, príp. telefonicky na telefónnom čísle 056/6423097 príp. 056/6420642.

Radi Vás, vážení rodičia i žiaci, privítame a odpovieme na Vaše otázky. Informácie o našej škole nájdete na adrese www.gphmi.sk a Vaše otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu gph@gphmi.sk

 Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies