Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

2009/2010

Výsledky súťaží v predmete MATEMATIKA – šk. rok 2009/2010

a)       Vnútroškolské súťaže.

            PRÍRODOVEDNÝ  5-BOJ

PK matematiky v spolupráci s ostatnými PK prírodovedných predmetov usporiadali 6.ročník súťaže tretiackych družstiev Prírodovedný päťboj. Súťaž sa uskutočnila 3.novembra 2009 a jej víťazom sa stalo družstvo III.A triedy v zložení Juraj Horňák, Mária Mrázová, Miroslav Ivanko, Richard Filipčík a Tomáš Fedor.

            SUPERMAT

Školská nástenková matematická súťaž Supermat  pokračovala svojím 18./19. ročníkom. Vo februári 2010 bolo vyhodnotenie 18. ročníka. Najlepším riešiteľom sa stal Ján Juhos z II.A, k ďalším oceneným patrili Milan Jančár zo IV.A, Michal Kramárek zo IV.G, Juraj Horňák z III.A a Jakub Šafin z I.G. Garantmi jednotlivých sérií v šk. roku 2009/2010 boli RNDr. M. Dományová, ktorá je aj koordinátorkou celej súťaže, ďalej RNDr. J. Romaníková, RNDr. B. Semková, Mgr. J. Kunčová a Mgr. L. Gonda. Počítačové spracovanie mala na starosti Mgr. E. Smereková.

            Súťaž v riešení SUDOKU

Vo štvrtok 17. júna 2010 sa uskutočnil 1.ročník vnútroškolskej súťaže v riešení matematického hlavolamu Sudoku. Organizátormi súťaže boli RNDr. B. Semková a Mgr. L. Gonda. Hodinového zápolenia sa zúčastnilo 45 našich študentov. Najlepšie si v súťaži počínali Juraj Horňák z III.A, Mária Mrázová z III.A a Lenka Ondová z III.F.

b)      Vyššie súťaže.

            MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

             Podobne ako do všetkých predchádzajúcich ročníkov, aj do tohoročného 59.ročníka MO sa zapojili naši najtalentovanejší riešitelia matematických úloh pod vedením skúsených a obetavých pedagógov. Radi evidujeme mimoriadne úspešnú bilanciu uplynulého ročníka.

kategórii C sa do krajského kola prebojovalo7 študentov, pričom dvaja z nich získali titul úspešného riešiteľa – Jakub Šafin  z I.G, ktorý sa umiestnil na 1.-2. mieste a Alena Jančárová z I.B s umiestnením na 11. pozícii.

Krúžok kategórie C viedla RNDr. Jana Romaníková.

kategórii B postúpilo do krajského kola 5 našich študentov a jedna z nich, Jana Krajňáková z II.C, sa stala úspešnou riešiteľkou – so ziskom 10 bodov obsadila  6. miesto.

Krúžok kat. B viedla Mgr. Jana Kunčová.

kategórii A bolo pozvaných do krajského kola 6 našich študentov. Jednému z nich, Michalovi Kramárekovi zo IV.G, sa podarilo narušiť „hegemóniu poľa úspešných košických riešiteľov“ a so ziskom 10 bodov obsadiť 7.-8. miesto. Pekne si počínal aj Jakub Šafin z I.G, ktorému k titulu úspešného riešiteľa chýbal jediný bod!

Krúžok kat.A viedla RNDr. Mária Dományová.

Predmetová komisia matematiky sa úspešne spolupodieľala aj na organizovaní krajského kola MO v kategóriách B,C pre spádovú oblasť Michalovce.

Referentom MO na škole je RNDr. M. Dományová.

                        Súťaž v skladaní TANGRAM-u

Dňa 25. februára 2010 sa uskutočnil na SZŠ v Michalovciach 7. ročník súťaže v skladaní hlavolamu Tangram – zaujímavej starodávnej čínskej hry. Reprezentačné družstvo GPH v zložení Juraj Horňák z III.A, Martin Šimko z I.A a Pavol Hirjak z I.C v súťaži s presvedčivým náskokom zvíťazilo a „pokorilo“ tak svojho najsilnejšieho súpera, družstvo usporiadateľskej strednej zdravotníckej školy.

Študentov na súťaž pripravovala a na súťaži ich sprevádzala RNDr. J. Romaníková.

                        MATEMATICKÝ  KLOKAN

Do medzinárodnej matematickej súťaže, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2010,  sa tentoraz zapojilo 98 riešiteľov z nášho gymnázia. K najúspešnejším riešiteľom v kategórii Junior patrili Peter Mikolaj z II.A, Jakub Šafin z I.G a Jozef Lazár z I.A. V kategórii Študent si vynikajúco počínal Michal Kramárek zo IV.G triedy, ktorý získal plný počet bodov a umiestnil sa na 1.-5. mieste na Slovensku. Ďalšie výborné výkony v tejto kategórii podali Ľubica Kramáreková z III.G a Milan Jančár zo IV.A.

Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mária Dományová.

                        MAKS

Do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže sa zapojilo 29 našich riešiteľov, resp. riešiteľských dvojíc. V kategórii S patrili k najúspešnejším riešiteľské dvojice Ivan Andrašov a Miroslav Džad z I.A (8.miesto v kraji), Dávid Natafaluši a Michal Savinec z II.G (9.miesto v kraji) a dvojica Silvia Bodnárová a Jana Dubrovčáková z II.C (13.miesto v kraji). V kategórii M patrili k najlepším riešiteľom jednotlivci Juraj Horňák z III.A (2.miesto v kraji), Ľubica Kramáreková z III.G (3.-4. miesto v kraji), Michal Kramárek zo IV.G (3.-4. miesto v kraji),  Richard Filipčík z III.A (5.-6. miesto v kraji) a Tomáš Tedor z III.A (5.-6. miesto v kraji).

Koordinátorkou súťaže bola Mgr. Marta Guľová.

                        KOŠICKÝ  MATBOJ

Dňa 30.4.2010 sa uskutočnil Košický matboj, súťaž družstiev stredných škôl v riešení matematických úloh. Súťaže sa zúčastnilo 52 družstiev z celého Slovenska, predovšetkým však z jeho východnej časti. Obe naše vyslané družstvá sa umiestnili na diplomovej pozícii (do 10.miesta) a obe obsadili vynikajúce 6.miesto! Zloženie družstiev:

GPH1: Michal Kramárek zo IV.G, Milan Jančár zo IV.A, Juraj Horňák z III.A, Alena Jančárová z I.B;

GPH2: Ľubica Kramáreková z III.G, Jakub Gedera z II.G, Peter Mikolaj z II.A a Martin Šimko z I.A.

Študentov vybrala a na súťaž pripravovala RNDr. M. Dományová, na súťaži ich sprevádzala RNDr. A. Süčová.

                        GYMNAZIÁLNY 5-BOJ PRÍRODOVEDCOV

Z iniciatívy PK matematiky a za podpory ostatných PK prírodovedných predmetov sa uskutočnil 24. novembra 2009 už 4. ročník GPP. Zúčastnili sa ho 5-členné družstvá gymnázií Zemplínskeho regiónu. Naše reprezentačné družstvo v zložení Juraj Horňák z III.A, Patricia Romaníková z III.B, Ivona Kohútová z III.D, Katarína Lechmanová z III.F a Tomáš Fedor z III.A presvedčivo zvíťazilo. Na druhom miste sa umiestnilo družstvo Gymnázia Trebišov a na treťom Gymnázium na ulici Ľ. Štúra Michalovce.

GPP bol jedným z podujatí organizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a záštitu nad ním prevzala p. zástupkyňa Mgr. K. Olšavová.

                        KOREŠPONDENČNÉ MATEMATICKÉ SEMINÁRE

Talentovaný študent Jakub Šafin z I.G sa s úspechom zapojil do korešpondenčného matematického seminára STROM, organizovaného PF UPJŠ,  a do celoslovenského korešpondenčného matematického seminára KMS.

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies