Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

2008/2009

Výsledky súťaží v predmete MATEMATIKA – šk. rok 2008/2009

a) Vnútroškolské súťaže:   SUPERMAT pokračoval svojím 17./18.ročníkom. Vo februári bolo vyhodnotenie 17.ročníka. Najlepším riešiteľom sa stal Milan Jančár z 3.A, k ďalším oceneným patrili Michal Kramárek z 3.G, Vladimír Berdák zo 4.E, Juraj Horňák z 2.A a Ján Juhos z 1.A. Koordinátorkou súťaže je RNDr. M.Dományová; na tvorbe jednotlivých sérií úloh a ich oprave participovali RNDr. M.Dományová, RNDr. J.Romaníková, RNDr.B.Semková a Mgr. J.Kunčová. Autorom 1.série 18.ročníka bol študent Vladimír Berdák zo 4.E.

b) Vyššie súťaže

·         MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA

Do najprestížnejšej matematickej súťaže sa zapojilo 26 našich študentov.

V najvyššej kategórii A (krúžok viedla RNDr. Mária Dományová) sa do krajského kola prebojovali štyria naši študenti (Jančár, Kramárek, Berdák a Danko). “Zabodovali” predovšetkým Milan Jančár z 3.A a Michal Kramárek z 3.G, pričom Jančára od postupu do celoštátneho kola delil jediný bod!

V kategórii B (krúžok viedla RNDr. Jana Romaníková) sa do krajského kola (43 účastníkov) prebojovali štyria naši študenti, z nich dvaja boli mimoriadne úspešní: Mária Mrázová obsadila 1.-2. miesto  a Juraj Horňák 3.-8. miesto (obaja študenti sú z 2.A). Úspešnou riešiteľkou sa stala aj Ľubica Kramáreková z 2.G, ktorá obsadila so ziskom 13 bodov 14.miesto.

V kategórii C (krúžok viedla Mgr. Jana Kunčová) sa do krajského kola (66 účastníkov) prebojovalo 9 našich študentov, z nich dvaja boli úspešní (obaja so ziskom 10 bodov) – Jakub Gedera z 1.G triedy a Peter Mikolaj z 1.A.

Predmetová komisia matematiky sa úspešne spolupodieľala aj na organizovaní krajského kola MO v kategóriách B,C pre spádovú oblasť Michalovce (okrem Michaloviec sem patria aj Sobrance, Sečovce, Trebišov a Veľké Kapušany).

Referentom MO na škole je RNDr.M.Dományová.

·         KLOKAN

Naša škola sa každoročne zapája aj do najmasovejšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. V uplynulom školskom roku sa súťaže zúčastnilo 144 našich študentov. Náročnú organizáciu sa podarilo úspešne zvládnuť (súťažilo sa v priestoroch Ekonomickej Univerzity) a potešili nás aj výkony našich najlepších študentov. V kategórii Junior (1. a 2.ročník) sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov zaradili Ľubica Kramáreková z 2.G, Juraj Horňák z 2.A a Peter Mikolaj z 1.A. V kategórii Študent (3.a 4.ročník) bol najúspešnejší Vladimír Berdák zo 4.E. Koordinátorkou súťaže bola RNDr.M.Dományová.

·         MAKS

Do celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS  sa zapojilo 29 našich študentov. Bez straty bodu sa umiestnili na 1.-22.mieste na Slovensku v kategórii S (1. a 2.ročník) Juraj Horňák a Tomáš Fedor z 2.A a v kategórii M  (3. a 4.ročník) na 1.-24. mieste Vladimír Berdák z 3.E a riešiteľská dvojica Lenka Fürsterová a Matej Poprenda zo 4.A. Koordinátorkou súťaže bola RNDr.M.Dományová.

·         KOŠICKÝ  MATBOJ

V súťaži Košický Matboj sa naše reprezentačné družstvo v zložení Vladimír Berdák, Milan Jančár, Michal Kramárek a Juraj Horňák  v konkurencii 48 družstiev z celého Slovenska umiestnilo na veľmi peknom ôsmom mieste (z desiatich diplomových miest). Žiakov na súťaž pripravovala RNDr.M.Dományová, na súťaži ich sprevádzala RNDr.A.Süčová.

·         V súťaži družstiev organizovanej Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach v skladaní Tangramov sa naše reprezentačné družstvo umiestnilo na 2.mieste.

Študentov na súťaž pripravovala RNDr.J.Romaníková.

·         PK matematiky je aj iniciátorom a hlavným organizátorom školskej súťaže Prírodovedný päťboj a regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov,

ktoré sa uskutočnili aj v tomto školskom roku (5.ročník Prírodovedného päťboja, víťazom sa stala 3.E; a 3.ročník GPP, ktorého víťazom sa stalo Gymnázium na ul. Ľ.Štúra v Michalovciach). Gesciu nad obomi súťažami prevzala p.zástupkyňa Mgr.K.Olšavová.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies