Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Občianska náuka > Učebné plány

Plány PK NAS

  • Plán kontroly a hodnotenia vedomosti žiakov:

 1. Každý vyučujúci realizuje spätnú väzbu po tematickom celku, podľa potreby a priebežne. Výsledky testov, spôsoby overovania vedomosti žiakov a ich priebežné hodnotenie budú analyzovať na zasadaniach Pk.

Zodpovední: členovia Pk

Termín: stály

 2. Kritéria hodnotenia voliteľných predmetov - Spoločensko - vedný seminár- 4. ročník, percentuálna účasť žiakov na vyučovacích hodinách ( minimálne 80%). Aktivita študentov na hodinách. Hodnotenie seminárnych prác a referátov žiakov ich prezentácia a úroveň spracovania.

 

3. Kritéria hodnotenia vedomosti a klasifikácie testov podľa metodického usmernenia č.8/2009 - R zo 14.5.2009 Náuka o spoločnosti: 2.- 4. ročník

                              výborný - 90-100%

                              chválitebný - 75-89%

                              dobrý - 50-74%

                              dostatočný - 33-49%

                              nedostatočný - menej ako 33%

 

  • Plán exkurzií:

November 2009 – Prešovská univerzita – Filozofická fakulta pre žiakov  4. ročníka, zodpovední p. Starjak, p. Hirjak

Jún 2010 – Michalovce – Krakow - Osvienčim – žiaci  1.- 3. ročníka, zodpovední  p. Hirjak, p. Vasiľková

 

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies