Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2

Podrobnejšie informácie o PK SLJ a UKL

  Členovia PK SJL a UMK v školskom roku 2009/2010

a) Predmetová komisia pozostáva z nasledujúcich členov:

PaedDr. Alena Vasiľová, aprobácia SJL – ESV

Mgr. Matej Starják, aprobácia SJL – DEJ

PhDr. Brigita Porvazníková, aprobácia SJL – NEJ

Mgr. Slávka Pasuľková, aprobácia SJL – ESV

Mgr. Helena Andreeva, aprobácia SJL – FRJ

Mgr. Anna Luteránová, aprobácia SJL – ANJ

Mgr. Agáta Košičanová, aprobácia ANJ - ESV

 

b) Rozdelenie úloh

PaedDr. Alena Vasiľová

- vedúca Spevácko-recitačného krúžku

- predsedníčka PK SJL a UMK

Mgr. Matej Starják

- vedúci školskej knižnice

- vedúci Pravopisného krúžku

PhDr. Brigita Porvazníková

- vedúca školského časopisu KOCKY

Mgr. Anna Luteránová

- zodpovedná za www stránku PK SJL a UMK

Mgr. Helena Andreeva

- vedúca krúžku Tvorivé písanie

- zodpovedná za prípravu zborníka prác žiakov NOVÝ LÚČ

- koordinátorka projektov

Mgr. Slávka Pasuľková

- vedúca Výtvarného krúžku

- zodpovedná za zhromažďovanie testov zo SJL

 

 

2. Klasifikačný poriadok

 

- žiak by mal za jeden polrok nadobudnúť aspoň 4 známky

- v 1. ročníku sa počet kontrolných diktátov mení na 2/2, školské úlohy zostávajú 1/1

- predmet Umenie a kultúra je riadne klasifikovaný, pričom dôraz sa kladie nielen

na teoretickú stránku, ale aj na praktickú zručnosť žiaka, jeho tvorivosť a kreativitu

 

Niečo zo zaujímavostí:

- prebehla súťaž mladých moderátorov: Sárová Bystrica. Dve študentky postúpili do celoštátneho kola v Banskej Bystrici:

ANNA ČINČÁROVÁ (3.F)

ZUZANA NAVRÁTILOVÁ (3.C)

Ďakujeme pani prof. Porvazníkovej

- v novembri sa na našej škole konal HALLOWEEN pod záštitou PK ANJ a Deň slovenských knižníc v rámci PK SLJ a UKL. Všetkým nám bolo veľmi veselo...Na chodbách sme mohli stretnúť Esmeraldu, Elizu, Grófa Draculu, Paula Bäumera, Zuzku Kamenskú a iné zaujímavé postavy...

 

Olympiáda v SJL : školské kolo:

1. miesto kategória B: Sabová Nikola (2.D)

1. miesto kategória A: Križáková Dominika (3.G)

 

3. Plán práce PK SJL a UMK

September

- dokončiť časovo-tematický plán vyučovania SJL a UMK v 1. ročníku

(zodpovední: Mgr. Andreeva, Mgr. Pasuľková)

(termín: do 16. septembra 2009)

- do časovo-tematického plánu vyučovania SJL pre 2. ročník zakomponovať učivo

Základy rétoriky s praktickou realizáciou v 4. ročníku

(zodpovední: všetci vyučujúci SJL v 2. ročníku)

(termín: do konca septembra)

- zostaviť plán práce krúžkovej činnosti podľa aktuálnej ponuky v školskom roku 2009/2010

PaedDr. A. Vasiľová – Spevácko-recitačný krúžok

Mgr. H. Andreeva – Krúžok tvorivého písania

PhDr. B. Porvazníková – Krúžok školského časopisu KOCKY

Mgr. S. Pasuľková – Výtvarný krúžok

Mgr. M. Starják – Pravopisný krúžok

- aktualizovať nástenku PK SJL a UMK (pri školskej knižnici) podľa plánu

a dôsledne ho dodržiavať

- realizovať vstupné testy v 1. ročníku s analýzou výsledkov

(zodpovední: všetci vyučujúci v 1. ročníku)

(termín: do konca septembra)

- koncom septembra začať s prípravou Dňa knižníc (22. októbra)

(zodpovední: všetci vyučujúci SJL)

(termín: do 22. októbra 2009)

 

Október

- výber žiakov na Hviezdoslavov Kubín a ich príprava

(zodpovední: PaedDr. A. Vasiľová, Mgr. S. Pasuľková)

(termín: október 2009)

- realizácia Dňa knižníc

(zodpovední: všetci vyučujúci SJL)

(termín: október 2009)

- HELLOWEEN – výstava prác žiakov

(zodpovední: PaedDr. A. Vasiľová, Mgr. S. Pasuľková)

(termín: do konca októbra)

 

November

- 12. 11. 2009: Horovov Zemplín-regionálna súťaž v prednese poézie

- 19. 11. 2009: školské kolo II. ročníka olympiády zo SLJ; krajské kolo sa uskutoční 4. 12. v Košiciach

December

- príprava a realizácia vianočnej výzdoby školy (UKL)

 

Január

- vyhlásenie súťaže o najkrajší ľúbostný list, najkrajšiu ľúbostnú báseň a SMS-ku

(zodpovedná: Mgr. S. Pasuľková)

(termín: január 2010)

 

Február

- realizácia triednych kôl Hviezdoslavovho Kubína

(zodpovední: všetci vyučujúci SJL)

(termín: február 2010)

- organizácia školského kola súťaže Štúrov Zvolen

(zodpovední: PhDr. B. Porvazníková, Mgr. M. Starják)

(termín: február 2010)

 

Marec

- organizácia školského kola Hviezdoslavovho Kubína

(zodpovední: PaedDr. A. Vasiľová, Mgr. S. Pasuľková)

(termín: marec 2009)

- príprava zborníka prác žiakov NOVÝ LÚČ

(zodpovedná: Mgr. H. Andreeva)

(termín: marec 2010)

 

Apríl

- zintenzívniť prípravu žiakov na externú a internú časť maturitnej skúšky zo SJL

v triedach 4. ročníka

(zodpovední: všetci vyučujúci v 4. ročníku)

(termín: apríl 2010)

- aktualizovať internetovú stránku PK SJL a UMK, informovať žiakov o nových

trendoch vo vyučovaní SJL a UMK

(zodpovedná: Mgr. A. Luteránová)

(termín: priebežne)

- pripraviť výstupný test zo SJL v 3. ročníku

(termín: apríl 2010)

 

Jún

- priebežne sa zúčastňovať školení, organizovaných MPC v Prešove, s cieľom

individuálneho osobného rastu

(zodpovední: podľa záujmu)

(termín: priebežne)

- upraviť a dodržiavať yýpožičný čas v školskej knižnici a konzultačné hodiny podľa dohody

(zodpovedný: Mgr. M. Starják)

(termín: priebežne)

- rozširovať a spravovať databázu testov zo SJL

(zodpovední: Mgr. S. Pasuľková)

(termín: priebežne)

 

4. Vízia práce PK SJL a UMK v školskom roku 2009/2010

 

- menej encyklopedických vedomostí, viac tvorivosti a inovačných metód

vo vyučovaní

- dávať žiakom priestor na sebarealizáciu, podporovať u nich kreativitu

 

5. Otvorená hodina

 

- možnosti využitia internetu na hodinách SJL a UMK

(zodpovední: PhDr. B. Porvazníková, Mgr. S. Pasuľková)

(termín: podľa dohody)

 

Ďalšie súťaže, do ktorých majú študenti možnosť zapojiť sa:

ZEMPLÍNSKE PERO

EURÓPA V ŠKOLE

 

Prosíme študentov, aby dodržiavali výpožičný čas školskej knižnice, ktorý je na dverách.

V jednotlivých ročníkoch čítame:

 

1. ročník:Samo Chalupka: Mor ho!

M. Kukučín: Dom v stráni; Keď báčik z

Chochoľova umrie

B. S. Timrava: Ťapákovci

J. G. Tajovský: Maco Mlieč

2. ročník: W.SHAKESPEARE: Hamlet

J. G. Tajovský: Statky-zmätky

3. ročník: E. M. Remarque: Na západe nič nové

4. ročník: J. D. Salinger: Kto chytá v žite

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies