Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Školský psychológ > Školský psychológ

Informácie

Práca školského psychológa

Školský psychológ je jedným z článkov systému poradenstva. Pracuje priamo v školách a školských zariadeniach, kde vykonáva psychologickú činnosť na pomoc deťom. Poskytuje informácie a poradenské služby zákonným zástupcom a pedagógom.

Primárnym cieľom práce školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko - edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravno - korektívnej a preventívnej práce.

Školský psychológ poskytuje rady, návrhy, individuálnymi konzultáciami žiakom, pedagógom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu a riaditeľovi školy a školského zariadenia, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby v škole a rieši problémy a ťažkosti žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania., spolupracuje pri narušených sociálnych vzťahoch v triede a psychohygienických otázkach školy a výchovnovzdelávacieho procesu a spolupodieľa sa na optimalizácii, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania.

Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, alebo sprostredkovane, prostredníctvom pedagógov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov.

Podľa obsahu činností vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno - diagnostickú, konzultačno-poradenskú a nápravno - korektívnu činnosť.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies