Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Školský psychológ > Plán práce psychológa

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa

Témy v jednotlivých ročníkoch

 1. ročník

-          Oboznámenie sa so vzdelávacím programom školy.

-          Vytvorenie pozitívneho prístupu k škole, motivácia .

-          Zvládanie stresových situácií vzniknutých novým prostredím.

-          Rozvoj komunikačných schopností.

-          Intervenčný plán smerujúci k dosiahnutiu stanovených cieľov.

-          Sledovanie a kreovanie sociálnych vzťahov v triede.

-          Kreativizácia: rozvoj nadania, oboznámenie sa s možnosťami, využitím.

-          Problémy v komunikácii mládeže s dospelými, problematika domáceho násilia, negatívny vplyv drog na ľudský organizmus – alkoholizmus a nikotinizmus v spolupráci s koordinátorom prevencie patologických javov.

2. ročník

-          Zdravý životný štýl, prevencia nelátkových závislostí, patologické hráčstvo,  v spolupráci s koordinátorkou prevencie patologických javov.

-          Hodnotenie úrovne sociálnych vzťahov v triede, sociálna klíma, harmonizácia vzťahov jedinec- skupina, empatia.

-          Práca s diagnostickým materiálom- psychometria.

-          Drogová prevencia, bezpečne na sociálnej sieti v spolupráci s koordinátorom prevencie patologických javov,

-          Projektívne techniky, autogénny tréning.

3. ročník

-          Drogová prevencia, rasizmus, xenofóbia, intolerancia v spolupráci s koordinátorom prevencie patologických javov.

-          Psychohygina, učenie sa zvládať záťažové situácie.

-          Rozvoj emočnej inteligencie: asertivita, empatia.

-          Projektívne techniky, metódy.

-          Voľba povolania, výber VS.

4. ročník

-          Príprava na maturitnú skúšku (psychológia).

-          Psychohygiena, zvládanie záťažových, stresových situácií.

-          Príprava na pohovor do práce, školy.

-          Zvládanie záťažových situácií.

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies