Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > História školy > Roky 1945 až 1968

História školy

RNDr. A. Hnáth: Roky 1945 až 1968

Roky 1945 až 1958

Kronika z tohoto obdobia sa nezachovala, možno sa ani nepísala. Výnimku tvorí šk.rok 1945/46, ktorý zachytil profesor školy Jozef Štefan. Nemáme vedomosti o výročných správach. Vieme, že v tomto období vykonávali učitelia veľa prác nesúvisiacich s vyučovaním (napr. agitácia spojená s kolektivizáciou poľnohospodárstva). Hlavne vyučovanie spoločenskovedných predmetov bolo silne ovplyvňované komunistickou ideológiou. Uvedieme názov školy, ktorý sa niekoľkokrát menil. Od oslobodenia 1945 nesie škola názov “Štátne gymnázium”. Od roku 1948 sa volá “Gymnázium”. Od decembra 1949 je to “Gymnázium J.V.Stalina” (stopy tohto názvu možno dodnes vidieť na priečelí budovy). Od 1.9.1953 sa názov mení na “Jedenásťročná stredná škola” a od 1.9.1958 je to “Dvanásťročná stredná škola” s charakterom pokusnej školy poľnohospodárskeho smeru. Zmeny názvov sú spravidla odrazom príslušných školských reforiem.

Roky 1959 až 1968

V šk.roku 1961/62 sa začína realizovať koncepcia “Strednej všeobecnovzdelávacej školy”. Trend známkovania sa mení. Percento neprospievajúcich je v 2.polroku šk.roku 1958/59 v triedach 9. až 11.ročníka 7,1%, časom výrazne klesá. Zo slovenského jazyka neprospelo 62 žiakov, z matematiky 63 a z ruského jazyka 48 žiakov. (Tieto údaje predstavujú sumár za 1. až 11.ročník). Môže to byť spôsobené zlepšenou prípravou na základných školách, ale i “bojom proti prepadávaniu”.

Žiaci sa zúčastňujú na letnej aktivite na JRD (počas prázdnin), nezriedka v priebehu školského roka brigádujú na poliach. Zberajú zemiaky, cukrovú repu, kukuricu (raz aj v decembri). Výrobná prax sa definuje ako revolučný moment vývoja školy. Žiaci chodia na exkurzie do Brna, do Chemka Strážske, do Pozdišoviec. Tu sa zoznamujú s výrobnými technológiami.

Škola poriada školské oslavy a zúčastňuje sa verejných podujatí súvisiacich hlavne s výročiami Októbrovej revolúcie v Rusku (VOSR), narodenia a úmrtia V.I.Lenina, vzniku KSČ. Oslavuje sa za takmer rozhodujúcej účasti školskej mládeže 1.máj, februárové udalosti, úvod a koniec mesiaca Československo - sovietskeho priateľstva, deň znárodnenia (28.október). Škola si pripomína výročia významných osobností slovenskej minulosti, ale aj 40.výročie vzniku KS Grécka, Wilhelma Piecka, či vedúceho robotníckeho hnutia v Bratislave a mnohých sovietskych straníckych funkcionárov, o ktorých už dnes takmer nikto nič nevie. Značná pozornosť sa venuje Medzinárodnému dňu žien (8.marec), Dňu učiteľov, vítaniu Deda Mráza (náhrada za Mikuláša).

Politicky podfarbená činnosť študentov je bohatá. Za záslužnú prácu zväzáckej organizácie získala škola 13.4.1960 zástavu SÚV ČSM. Pripravujú sa a cvičia na spartakiádach.

Žiaci 10. a 11. triedy nacvičili Chalupkovho Juvelíra. Réžiu mal prof. Ladislav Moravský. Hoci sa žiaci často museli zúčastňovať na rôznych oslavách, nezanedbávala sa návšteva kultúrnych podujatí. Okrem tých, ktoré boli súčasťou osláv, navštívila celá škola 2 krát ročne ŠD v Košiciach (dráma, opereta, opera). Početné boli návštevy - zvlášť sovietskych - filmových predstavení.

Učitelia boli zaťažovaní povinnými školeniami. 4 politické krúžky “Učíme sa o strane” viedli učitelia - komunisti. V predvolebných kampaniach pôsobili všetci učitelia ako agitátori alebo prednášatelia. Museli organizovať pre žiakov nedeľné predpoludnia, známe odpútavacie akcie, ktorých hlavným cieľom bolozabrániť študentom účasť na bohoslužbách. Efekt, zdá sa, nespĺňal očakávania straníckych funkcionárov.

V máji 1961 bola žiakom školy, ktorí padli v SNP odhalená pamätná doska. Boli to Milan Králik, Juraj Ondko, Milan Jevič a Pavol Ďurišin. Nepoznáme dôvody, pre ktoré na doske chýba meno P.Ďurišina.

30.5.1949 navštívil Michalovce prezident Novotný, ktorého vítali aj žiaci školy. Od 1.9.1960 dostávali žiaci učebnice zdarma (v skutočnosti, tak ako je to i dnes, išlo o pôžičku zdarma). Žiaci túto udalosť privítali prijímaním záväzkov a pozdravmi KSČ. 15.2.1961 pozorujú žiaci školy zatmenie Slnka. Pri príležitosti 40.výročia vzniku KSČ sa uvažuje o založení školského múzea. Myšlienka sa realizovala neskôr zriadením Izby revolučných tradícií (po roku 1989 sa v nej opäť vyučuje, je to najpriestrannejšia miestnosť budovy). V šk.roku 1958/59 263 žiakov školy odoberá sovietske časopisy. V šk.roku 1964/65 neprospel žiak Ján Mariščák z telesnej výchovy, lebo odmietol cvičiť spartakiádu. Opravnú skúšku vykonal úspešne.

17.9.1966 vítajú žiaci sovietskych vojakov, ktorí sa vracajú z cvičenia VTLAVA. Intenzívne prebieha získavanie predplatiteľov tlače, obvykle nielen dobrovoľne a s nezanedbateľným profitom pre učiteľov. Blížiace sa udalosti augusta 1969 sa odrážajú v kronike ubúdaním oslavného tónu na politiku KSČ.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies