Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > História školy > Roky 1939 až 1945

História školy

RNDr. A. Hnáth: Roky 1939 až 1945

Roky 1939 až 1945

Názov školy sa zmenil na “Slovenské reálne gymnázium”. V súvislosti s mníchovskými udalosťami bola na počiatku šk.roku 1938/39 budova školy obsadená vojskom (mobilizácia). Vyučovanie je prerušené od 24.septembra 1938 do 10.októbra 1938. Po viedenskej arbitráži prichádzajú do školy študenti zo škôl na území obsedenom Maďarskom (hlavne z Košíc a Užhorodu). Učí sa v 19-ich triedach. Po odsťahovaní sa žiakov do sninskej a sobraneckej oblasti sa znížil počet tried v apríli 1939 na 16.

Vyučovanie bolo v tomto šk.roku prerušené ešte raz. Po vpáde maďarských vojsk na územie Slovenska 23.marca 1939 (tzv.malá vojna) obsadilo školu slovenské vojsko a učiť sa začalo až 13.apríla 1939.

Vo výchove sa zdôrazňovalo pestovanie národného povedomia ale nedá sa povedať, že zo školy celkom zmizli demokratické atribúty. Niektoré fakty svedčia o charaktere vtedajšej zložitej doby. Riaditeľ školy bol zároveň vládnym komisárom Michaloviec a neskôr župným vodcom Hlinkovej mládeže, dr.Hlaváč bol okresným inšpektorom Hlinkovej mládeže, členovia zboru zakladali národné výbory. Skauti boli v šk.roku 1939/40 organizovaní v HM (118 chlapcov). V šk.roku 1941/42 bolo v HM organizovaných už 590 chlapcov a dievčat.

V roku 1944 bolo v HM 694 žiakov z 875. (Stále to nebola takmer 100% organizovanosť ako v ČSM, či SZM).

Školský rok sa začína bohoslužbou Veni sancte a školskou slávnosťou, končí slávnostným Te Deum. Slávnostné bohoslužby sú 14.marca a po nich školská oslava vzniku slovenského štátu. Žiaci sa v tento deň zúčastňujú manifestácie v meste. 13.októbra je jedna hodina venovaná narodeninám dr.Jozefa Tisu. Pravidelná relácia je venovaná výročiu úmrtia generála M.R.Štefánika, škola si pripomína výročie úmrtia P.O.Hviezdoslava, narodenie A.Kmeťa (100 rokov), 80. výročie Memoranda slovenského národa, založenie Matice slovenskej, koncom jari sa slávi Sviatok slovenskej rodiny.

V tomto období školu navštívili minister Matúš Černák, šéf propagandy Alexander Mach, minister školstva Jozef Sivák, generál Čatloš, dvakrát biskup Gojdič (inšpekcia na vyučovaní grécko-katolíckeho náboženstva).

Z pochopiteľných príčin sa veľká starostlivosť venovala telesnej a brannej výchove. V stredu a v sobotu popoludní boli školské hry (hlavne volejbal a basketbal). V čase, keď telocvičňu obsadilo vojsko, absolvovali žiaci miesto TV výlety a pochodové cvičenia. Celodenné pochodové cvičenie malo dĺžku 20 km. Vyzdvihoval sa kamarátsky vzťah vojakov a študentov.

Triedy medzi sebou súťažili v atletickom štvorboji (skok do diaľky, skok do výšky, beh na 60m a vrh guľou). Škola bola zastúpená na celoslovenských súťažiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a športovci svoj ústav veľmi dobre reprezentovali. Výborným a všestranným športovcom bol neskorší futbalista Tatranu Prešov Jozef Karel, ktorý v Bratislave zvíťazil v prekážkovom behu. S prispením rodičovského združenia bola v roku 1942 postavená 100 metrová závodná dráha. Podmienky pre vyučovanie TV sa zhoršili od zimy 1943-44, kedy boli po obvode ihriska vybudované protiletecké kryty.

Škola pravidelne uskutočnila verejnú akadémiu v kine Capital (potom kino Mier, teraz v rekonštrukcii). V šk.roku 1940/41 bola v stredu školská rozhlasová relácia s pestrým programom. Na škole pôsobili mužský, zmiešaný a dievčenský spevácky zbor , ktorý viedol J.Cibula. Sláčikový orchester gymnázia mal 20 členov. Zbor gymnázia mal vystúpenie v prešovskom rozhlase, niekoľko piesní bolo nahraných na gramofónovú platňu.

Spolku pre podporovanie chudobných študentov vtlačil pečať nezištného altruizmu dr.Hlaváč. Zriadil Bibliotéku pauperum, ktorá výrazne pomáhala študentom zo sociálne slabých vrstiev. V šk.roku 1938/39 bolo 430 žiakom požičaných 2016 kníh. Chudobní žiaci sa mohli so zľavou stravovať v hoteli Zlatý býk alebo v reštaurácii u Melichovského. Niektorí študenti dostávali obedy a niekedy i večere zdarma. Za nadpriemerný výsledok v slovenskom jazyku dostal Juraj Pado od ministra školstva 500 Ks. Časť prostriedkov na štipendiá bola blokovaná v užhorodskej banke.

Hodnotenie žiakov bolo naďalej “ostré”. Dokladáme výsledky klasifikácie zo šk.roku 1940/41: veľmi dobrý prospech: 97 žiakov; dobrý prospech: 166 žiakov; dostatočný prospech: 312 žiakov; nedostatočný prospech: 135 žiakov. Profesorský zbor tvorilo 28 pedagógov a 3 výpomocní katechéti.

Zloženie žiakov podľa materinskej reči je v šk.roku 1938/39 takéto: slovenská 548; česká 34, ruská 1, nemecká 9, maďarská 12, židovská 103. Na konci šk.roku 1943/44 sa už neudávajú žiaci izraelitského vierovyznania.

Záver obdobia korešponduje so záverom 2.svetovej vojny. Začiatkom šk.roku 1944/45 odsadilo budovu školy nemecké vojsko, ktoré v nej zriadilo vojenskú nemocnicu. Po oslobodení Michaloviec 26.11.1944 tu bol lazaret ČA. Učilo sa v priestoroch učiteľského ústavu (dnes zdravotná škola). Do školy prichádzajú aj nekvalifikované sily.

Z udalostí 2. polroka šk.roku 1945/46 spomenieme, že v dňoch 23.-30.marca 1946 kopali žiaci 4.-8.ročníka hromadné hroby pre padlých sovietskych vojakov na Hrádku. Na konci tohoto šk.roka bolo v škole 954 žiakov. (viac ako dnes). Už dávno pred týmto rokom konštatuje vedenie školy, že budova prestáva stačiť pre potreby ústavu. Za veľkú zaujímavosť považujeme, že žiaci sa zúčastnili manifestácie “Za jazykovú očistu Zemplína”. Na škole ako pedagógovia v tomto čase pôsobili dr.Emanuel Böhm, dr. Ján Fischer, dr. Alexander Matuška, Július Barč-Ivan, všetko významné osobnosti slovenského života.

Táto etapa života gymnázia ja spojená s prepustením českých profesorov zo služieb Slovenského štátu i s odsunom židovského obyvateľstva pod nátlakom Veľkonemeckej ríše. Ak kronikár zachytil všetky udalosti, je isté, že škola nikdy neslávila Hitlerove narodeniny, ani víťazstvá nemeckých vojsk, neexistovaliprejavy rasovej nenávisti. To sú znaky autonómie vtedajšieho slovenského školstva.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies