Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > História školy > Roky 1922 až 1938

História školy

RNDr. A. Hnáth: Roky 1922 až 1938

 V období rokov 1922 - 1938 niesla škola názov “Československé štátne reálne gymnázium”. Táto etapa vývoja školy je poznamenaná všetkými sprievodnými znakmi novovzniknutej inštitúcie v období relatívne blízkom vzniku ČSR. Výchova sa niesla v duchu uznávania idey jednotného československého národa, učila sa českoslovenčina, či československý jazyk. Správca školy sústavne zápasil s problémom síl. Často učili i inžinieri, škola bola odkázaná na výpomoc učiteľov z meštianskej školy. Veľká zmena vyučujúcich bola prekážkou riadneho vyučovania. Obraz o miere fluktuácie dáva fakt, že škole pridelení profesori buď nenastúpili, alebo skoro odišli (napr. prof.K.Stibral už po 3 týždňoch). Niekedy odišlo z gymnázia i 10 profesorov za školský rok. “To sú bolesti a ťažkosti, ktoré cíti iba ten, kto v Michalovciach pôsobí” vzdychol si v roku 1929 vtedajší riaditeľ Šaloun. Už vtedy bola núdza o telocvikárov, niekedy sa telocvik neučil, lebo telocvikár chýbal.

Osobitnú zmienku si zaslúži stav zo začiatku šk.roka 1926/27. 3.septembra 1926 sa nevyučuje pre nedostatok profesorov, niektorí nenastúpili ani sa neospravedlnili. 13.septembra má profesorský zbor 8 členov, čo nestačí na započatie pravidelného vyučovania. Dôvod tohto nezáujmu zjavne pramení v rozhodnutí Ministerstva školstva a osvety o odňatí slovenských výhod. Značí to, pravdepodobne, že českí profesori dostávali za pôsobenie na slovenských školách príplatok. Tento im bol uvedeným rozhodnutím zo 14.augusta 1926 zrušený. “Z toho rozruch a protesty a rekurzy” čítame v kronike školy.

Zbor bol z prirodzených dôvodov - absencia slovenskej inteligencie - český, len postupne prichádzali prví slovenskí učitelia. V roku 1934/35 boli v 19 člennom zbore dvaja Slováci (dr.Hlaváč a Gazda). Dá sa vydedukovať, že prvým Slovákom na gymnáziu bol vyučujúci grécko-katolíckeho náboženstva Ján Fedorko, ktorý nastúpil 1.marca 1925. Prvými ženami na gymnáziu boli suplujúce profesorky Anna Brotanová a Adéla Janáčková.

Do tejto periódy patrí i otvorenie novej budovy gymnázia. O tom, aký význam prisudzovalo široké okolie tejto udalosti svedčí 5000 prítomných na slávnostnom akte otvorenia.

Počet neprospievajúcich žiakov bol značný, v percentuálnom vyjadrení kolísal v intervale 10 až 30 percent. V prvom polroku šk.roka 1932/33 neprospelo až 43,9% žiakov. Neprospech žiakov bol spôsobený únavou (žiaci nezriedka dochádzali zo vzdialenosti viac ako 30 km, časť cesty chodili peši), pomocou pri domácich prácach. Prospech na konci šk.roka 1930/31: “výborne spôsobilých” bolo 60, “spôsobilých”204, “nespôsobilých” 62. Pomer v Michalovciach bývajúcich žiakov k dochádzajúcim bol približne 2 : 3. Správanie (vtedy chovanie) žiakov, a predovšetkým kritériá hodnotenia, charakterizuje výsledok v šk.roku 1934/35, keď veľmi dobré správanie malo 355 žiakov, dobré (dnes uspokojivé) 77 žiakov a 2 žiaci mali správanie “zákonné”.

Charitatívna činnosť je úzko spätá s gymnáziom. Prvá podporná akcia na zakúpenie učebníc chudobným žiakom má dátum november 1922. Župný fond uvoľnil žiakom pre tento účel 2.000 Kč (korún československých). Dočasný profesor Jaroslav Korselt zaistil obedy pre chudobných študentov u bohatých občanov Michaloviec (išlo asi o 6-ich žiakov). Korselt formálne vypracoval a na schválenie predložil stanovy Spolku pre podporovanie nemajetných študujúcich reálneho gymnázia v Michalovciach (máj 1923). Po príchode ThDr. Štefana Hlaváča na gymnázium (3.9.1929) je systematická pomoc chudobným žiakom neodmysliteľne spojená s jeho menom.

O zložení žiakov podľa náboženstva, podľa stavu zo začiatku šk.roka 1931/32 vieme, že 205 (40,6%) bolo rímsko-katolíkov, 101 (20%) grécko-katolíkov, 150 (29,7%) židovského náboženstva, 17 (3,4%) evanjelikov a.v., 22 (4,4%) evanjelikov reform., 5 (0,9%) vyznania československého, 2 (0,4%) pravoslávni. 1 (0,2%) česko-bratského a bez vyzvania 2 (0,4%). Prvé maturitné skúšky na ústave boli v dňoch 19.-21.mája (písomné) a 23.-24.júna 1930 (ústne). Z 22 žiakov zmaturovalo 18.

Na konci prvého obdobia školy stoja smutné udalosti: odchod českých profesorov s rodinami z Michaloviec. Vysokou odbornosťou nesporne prispeli k výbornej povesti gymnázia. Druhou udalosťou je Viedenská arbitráž.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies