Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Projekty ESF > Projekt ESF OP Vyzdelávanie GPH Scientia pro Vita

Projekt ESF - GPH - Scientia pro Vita

Mgr. Katarína Olšavová: Projekt ESF OP Vyzdelávanie GPH Scientia pro Vita

Názov projektu: GPH – SCIENTIA PRO VITA
Kód ITMS projektu: 26110130610
Kód Výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO                    
Operačný program: OP Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: 2/2014 - 07/2015
Výška NFP: 433 982,18 €
Hlavný riešiteľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Termín realizácie: 02/2014  - 07/2015

MANAŽÉR PROJEKTU: Mgr. Katarína Olšavová

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

Inovovanými prostriedkami, obsahom a metódami výučby, zatraktívniť prírodovedné predmety a tak pripraviť absolventa SŠ pre potreby vedomostnej spoločnosti

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

Špecifické ciele a aktivity:

1. Vytvoriť, inovovať a overiť učebné a didaktické materiály a  s inováciou laboratórií zatraktívniť prírodovedné predmety k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka

2. Zvýšiť kľúčové kompetencie učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód

3. Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy

Žiaci strednej školy

Aktivita 1.1 Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu

Hlavným cieľom aktivity je vytvoriť,  inovovať  a overiť učebné a didaktické materiály prírodovedných predmetov a spolu s inováciou a modernizáciou laboratórií prírodovedných predmetov, vytvoriť vzdelávanie založené na najmodernejších metódach, formách a prostriedkoch vyučovania, ktoré zlepší motiváciu žiakov pre ďalšie štúdium technických a prírodovedných predmetov.

Koordinátor aktivity 1.1: RNDr. Renáta Gaľová

Aktivita 2.1  Zvýšiť kľúčové kompetencie učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód

 

Cieľom aktivity je zrealizovať školenia pre učiteľov prírodných vied so zameraním na získanie  teoretických vedomostí aj praktických zručností o možnostiach využitia počítačom podporovaného laboratória vo vyučovaní, zrealizovať školenia pre učiteľov prírodných vied za účelom vytvárania súborov laboratórnych a demonštračných pokusov pre vyučovanie prírodovedných predmetov, zrealizovať školenie  - kurz na zvládnutie elearningového vzdelávania  a na administrovanie kurzu v prostredí Moodle, zrealizovať školenie pre učiteľov pre používanie tabletov vo vyučovaní a tvorbu edukačných materiálov v softvéri iBooks Author, na obsluhu a programovanie robotických stavebníc umožniť učiteľom školy absolvovať ďalšie vzdelávanie v oblasti tvorby metodík pre inovatívne vzdelávanie a v oblasti používania moderných didaktických a zobrazovacích pomôcok, zrealizovať  metodickú prípravu na  vyučovanie metódou CLIL, umožniť učiteľom školy absolvovanie školení na rozvoj učiteľov osobnosti a asertívnej  komunikácie a umožniť učiteľom školy účasť učiteľov školy na konferenciách, workshopoch a výstavách s tematikou prírodovedných predmetov, informačných technológií, didaktickej techniky a vyučovania týchto predmetov.

 

Koordinátor aktivity 2.1: RNDr. Mária Spišáková

 

Aktivita 3.1  Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

 

Cieľom aktivity je skvalitniť úroveň profesijnej orientácie a kariérneho poradenstva na škole využívaním nových foriem v práci s informáciami, zamerať poradenskú pomoc na podporu v úsilí jedinca vyvinúť a prijať integrovaný obraz seba samého a svojej pozície vo svete práce, viesť žiakov k tomu, že stratégiám rozhodovania sa treba učiť v rozmanitých životných situáciách, dosiahnuť, aby žiaci dokázali obsiahnuť širšie možnosti, nové perspektívy, spoznali nové študijné a pracovné možnosti, oživiť schopnosti formovať svoje životné stratégie, vytvoriť nový aktivizujúci model v kariérnom poradenstve u študentov stredných škôl okresu, vyvolať aktivitu so zámerom vytvárať chýbajúce medzičlánky medzi strednou a vysokou školou s nadväznosťou na potreby rozvíjajúcich sa priemyselných odvetví na Slovensku so zámerom pripraviť teoreticky schopné kádre pre štúdium na VŠ s technickým zameraním, skvalitniť a prehĺbiť spoluprácu s rodičmi a zabezpečiť prepájanie informácií zo školstva, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zo zdrojov regionálnych a zahraničných.

 

Koordinátor aktivity 3.1: Mgr. Mária Ďuríková

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies