Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Maturita

Tematické okruhy

          Žiak bude hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia bude rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stánka prejavu a pod.

          Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore. Hodnotí sa vyjadrenie stanoviska, vecná argumentácia, výber faktorov a informácií, jazyková správnosť.

 1. Rodina
  1. osobné údaje (meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, profesia)
  2. opis osoby (vzhľad, črty tváre, štýl obliekania, povahové črty)
  3. rodinné vzťahy (členovia rodiny, vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, rodinné oslavy)
  4. predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci
  5. rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka porodnosť
 2. Kultúra a umenie
  1. múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty (počet, druhy, návštevnosť)
  2. známe osobnosti (speváci, herci, režiséri)
  3. návšteva kina alebo divadelného predstavenia - obľúbené žánre
  4. hudobné, filmové a divadelné festivaly, atmosféra
  5. ďalšie druhy umenia - folkór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra - najznámejšie osobnosti
 3. Šport
  1. druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, vodné, adrenalínové)
  2. šport, ktorý má zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody
  3. význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, fair play)
  4. významné športové podujatia, preteky, olympijské hry
  5. negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping)
 4. Bývanie
  1. môj domov (opis domu, bytu, vybavenie miestností, nábytok, práve v domácnosti)
  2. bývanie v meste a na vidieku (výhody, nevýhody)
  3. ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní)
  4. domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách)
  5. problém bývanie mladých rodin, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskach
 5. Obchod a služby
  1. nákupné zariadenia, obchody, hypermarkety, trhoviská
  2. služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica)
  3. reklama, personál
  4. druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup)
  5. zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov
 6. Starostlivosť o zdravie
  1. ľudské telo
  2. telesné a fyzické stavy, choroby, návšteva u lekára
  3. zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena)
  4. zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie)
  5. štátne a súkromné zdravostníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári)
 7. Cestovanie
  1. prípravy na cestu, význam a cieľ cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne)
  2. dopravné prostriedky (porovnanie, výhody, nyvýhody)
  3. informácie o vlaku, ubytovaní, na recepcii
  4. cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti
  5. možnosti cestovania do zahraničia
 8. Vzdelanie
  1. školský systém (typy školských zariadení, druh skúšok, organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny)
  2. vyučovanie (trvanie, rozvrh, predmety, úrestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine)
  3. život študenta (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové)
  4. štúdium cudzích jayzkov (výmenne pobyty, stáže, jazykové kurzy, au-pair)
  5. vzťah učitela k žiakovi a opačne
 9. Zamestnanie
  1. typy zamestnania (fyzická práca a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia
  2. žiadosť o zamestnanie, životopis, prijímací pohovor
  3. pracovný čas a voľný čas, zdokonaľovanie práce, nové technológie
  4. nezamestnanosť, trh práce, rekvalifikácia, mzda, pracovné príležitosti v zahraničí
  5. sociálna starostlivosť, zamestnanosť žien (materská dovolenka), dôchodcovia
 10. Vzťahy medzi ľuďmi
  1. medziľudské vzťahy (v rodine, na pracovisku, v škole, susedské, generačné)
  2. priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy)
  3. spoločenské problémy (postihnutí, závislí, bezdomovci)
  4. negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť)
  5. možnosti riešenia konfliktov
 11. Človek a príroda
  1. ročné obdobia, počasie, prírodné katastrofy
  2. fauna (zvieratá v ZOO, domáce) a flóra (záhradkárstvo)
  3. stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia)
  4. ochrana živitného prostredia (národné parky, chránené územia, výchova)
  5. vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika)
 12. Vedecko-technický rozvoj
  1. život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti)
  2. poyoruhodn0 objavz vedy a techniky (rádium, pasterizácia, film, TGV)
  3. veda a technika na pomoc človeku (elektronika, informatika, medicína, telekomunikácie, doprava, stavebníctvo)
  4. zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby)
  5. človek a veda a technika v budúcnosti (nahradí počítač učiteľa, deti a počítače, únik mozgov)
 13. Človek a spoločnosť
  1. morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)
  2. spoločenská etiketa - stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie
  3. normy a ich porušovanie (marálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)
  4. prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby)
  5. vplyv spoločnosti na rodinu
 14. Komunikácia a jej formy
  1. typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna, ústna, písomna)
  2. komunikácia v rôznych situáciách (medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách)
  3. moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počitač - elektronická posta, internet)
  4. jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, rozšíriteľnosť a využitie cudzích jazykov)
  5. jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod.
 15. Masmédia
  1. typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody)
  2. tlač (denná tlač, časopisy, rubriky)
  3. rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť)
  4. vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti
  5. reklama a jej vplyv na človeka
 16. Mládež a jej svet
  1. charakteristika mladých (vonkajšia: postava, vlasy, móda, tetovanie, piercing, vnútorná: typické vlastnosti, záujmy)
  2. postavenie mladých v spoločnosti (práva, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny)
  3. generačné konflikty (príčiny, prejavy, dôsledky)
  4. nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy)
  5. predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy)
 17. Stravovanie
  1. jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera)
  2. stravovacie zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii)
  3. príprava obľúbeného jedla (nákup surovín, postup pri príprave, servírovanie)
  4. medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality)
  5. zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty)
 18. Záľuby, voľný čas a životný štýl
  1. možnosti trávenia voľného času
  2. organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády)
  3. individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda)
  4. vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes)
  5. trávenie voľného času rôznych vekových kategórií
 19. Multikultúrna spoločnosť
  1. zvyky a tradície (cirkevné a štatne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia)
  2. spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine
  3. zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes, významné osobnosti, poznávanie, tolerancia)
  4. negatívne javy (rasová dikriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám)
  5. kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe
 20. Mestá a miestá
  1. dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, trávenia víkendov, prázdnin)
  2. sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o meste, o možnostiach ubytovania, stravovania, nákupe suvenírov)
  3. turisticky zaujímavé miesta (napr. hrady, zámky, kúpele, jaskyne)
  4. miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie
  5. mestá a miesta, ktoré ma lákajú - miesto mojich snov
 21. Obliekanie a móda
  1. typy odevov (podľa klímy a počasia)
  2. výber a starostlivosť o oblečenie (oblečenie na rôzne príležitosti)
  3. šaty na mieru alebo konfekciu (v obchode s odevmi, u krajčíra)
  4. móda a vkus(módne trendy, farby, tvorcovia, módne prehliadky)
  5. šaty robia človeka
 22. Kniha - priateľ človeka
  1. knihy, literatúra, čítanie
  2. obľúbený autor a žanre
  3. prečitané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učim (život a dielo sposovateľa)
  4. nositelia Nobelovej ceny za literatúru a ich diela
  5. kríza v čítaní beletrie (príčiny, kupovanie kníh, sližby knižníc, inštitútov)
 23. Vzory a ideály
  1. pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek
  2. človek, ktorého si vážim
  3. skutoční literárni hrdinovia
  4. hrdinom sa človek nerodí, ale sa nim stáva (konanie človeka v hraničnej situácii)
  5. ja ako hrdina
 24. Krajina, ktorej jazyk sa učim
  1. poloha a obyvatelia
  2. miesto, ktoré by som navštívil
  3. výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie
  4. stereotypy a predsudky
  5. zjednotená Európa
 25. Slovensko - moja vlasť
  1. poloha a obyvatelia
  2. miesto, ktoré by som odporučil cudzincom
  3. zvyky, tradície, konvencie
  4. stereotypy a predsudky
  5. miesto Slovenska v zjednotenej Európe

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies